معماری www nbpars.ir 09128380245

سلام این وبلاگ زیر مجموعه نقش برتر است آدرس سایت اصلی nbpars.ir شماره تماس 09128380245
برای خرید هر محصول روی لینک آن کلیک و پس از پرداخت بلافاصله دانلود کنید

  • ۰
  • ۰
دانلود,پی دی اف جزوه تاریخ معماری معاصر غرب,pdf

تاریخ ایجاد 19/10/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 246   قیمت: 5300 تومان     تعدادمشاهده  1


دانلود,پی دی اف جزوه تاریخ معماری معاصر غرب,pdf
 
 
جزوه تاریخ معماری معاصر غرب
 
رنسانس .۱ -۱
 
به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است. از نظر اندیشـمندان رنسـانس، عصـر طلایـی رومتمـام
 
شده و جای آن را دوران تاریک قرون وسطا گرفته و حال زمان روشنایی مجدد و تدید حیات مجدد پدید آمـده اسـت. آنهـا دوره
 
کلاسیک یونان و روم باستان را دوره منطقگرایی، خردورزی، علم و زیبایی میدانستند و رجعـت بـه آن دوره بـرای گریـز از دوران
 
تاریک قرون وسطا را برای خود و همعصران خود لازم و ضروری میدیدند. از نظر هنرمندان رنسـانس، هنـر قـرون وسـطا یـا هنـر
 
گوتیک، هنر وحشیها بود. خصوصیات اصلی عصر رنسانس را میتـوان در انسـانگرایـی، واقـعگرایـی و خردگرایـی خلاصـه کـرد.
 
رنسانس آغاز انسانگرایی و اعتقاد انسان و تواناییهای او است. فرد و فردگرایی در عصر رنسانس اهمیت پیدا مـیکنـد و هنرمنـد و
 
اثر هنری به نام هنرمند دارای ارزش میشود. نام هنرمندان و اندیشمندان غیرمذهبی در جامعـه مطـرح مـیگـردد. اصـول فکـری
 
معماری رنسانس مجدداً در معماری نئوکلاسیک غرب در طی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی – تقریباً همزمـان بـا عصـر قاجاریـه – و دو
 
دهه ی پایانی قرن بیستم مطرح شد.
 
۲ -۱٫ دین پیرایی
 
اقتدار و سیطره کلیسا بر کلیه امور عمـومی و خصوصـی و تقـدیس پـاپ باعـث شـده بـود کـه پـاپ و متصـدیان کلیسـا خـود را
 
مطلقالعنان فرض نمایند. آنها در عین تاکید بر تفسیر قرون وسطایی از دین، خود را پاسخگو در مقابـل افـرادعـادی نمـیدیدنـد.
 
رفتار و انگیزههای پاپ قرون وسطی تماما جنبه روحانی و ربانی نداشت، بلکـه در مـواردی، امـور دنیـوی هـمچـون کسـب قـدرت
 
بیشتر، سرزمینهای وسیعتر و اموال فزونتر را نیز شامل میشود. مـارتین لـوتر (۱۴۸۳ – ۱۵۴۶) کشـیش کاتولیـک آلمـانی، در
 
اکتبر ۱۵۱۷ بر علیه جمعآوری اعانات توسط کلیسا که برای آمرزش اخروی بود، اعلامیهای اعتراضآمیز صادر نمـود. بـدین ترتیـب
 
وی مبارزهای طولانی را با کلیسای کاتولیک آغاز کرد و قدرت پاپ و کشیشان و سلطه کلیسا را زیر سوال برد. لـوتر در سـال ۱۵۲۰
 
توسط کلیسای کاتولیک تکفیر شد.
 
علم مداری .۳ -۱
 
در زمینه علمی، نیکولاس کپرنیک (۱۴۷۳ – ۱۵۴۳) منجم لهستانی، برای اولین بار عقایـد ارسـطو، بطلمیـوس و کلیسـای قـرون
 
وسطی را زیر سوال برد و در مقاله خود به نام «در مورد انقلابات اجرام سماوی» اعلام نمود که خورشید و نه زمین مرکز ایـن عـالم
 
است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند. «این کتاب تا سال ۱۸۲۲ میلادی در زمره کتب ممنوعـه کلیسـا بودنـد. »
 
یوهانس کپلر (۱۵۷۱ – ۱۶۳۰) منجم و ریاضیدان آلمانی، پی برد که مدار سـیارات بـه دور خورشـید بـهصـورت بیضـی اسـت و
 
خورشید در یکی از دو کانون این بیضی قرار دارد. وی سرعت گردش سیارات به دور خورشید را که بستگی به فاصـله هـر سـیاره از
 
خورشید دارد، با یک معادله ریاضی نشان داد.
 
تستهای کنکور فصل اول
 
۱- موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) از بناهای شاخص کدام سبک معماری است؟
 
۱) اکلکتی سیسم ۲) دستیل ۳) نئوگوتیک ۴) نئوکلاسی سیسم
 
۲- احداث سبزه میدانها در لندن مربوط به کدام دوره و کدام محلات است؟
 
۱) محلهای اشرافی دوره رنسانس ۲) محلههای اشرافی بعد از انقلاب صنعتی
 
۳) محلههای کارگری بعد از انقلاب صنعتی ۴) حومهها و باغ شهرهای قرن نوزدهم
 
۳- کدام معمار عقیده داشت که همهی خصلتهای خوب، قابل مشاهده در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هـوایی،
 
باید آشکار شوند و معماری باید ویژگیهای گوناگون طبیعت را بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحت نام خدا روشـن
 
کند؟
 
۱) دوران ۲) جان راسکین ۳) فردریک شینکل ۴) ویوله لودوک
 
۴- از مشخصههای «رمانتی سیسم) است:
 
۱) اندیشهای خردگرایانه و منطقی دارد و به دنبال معماری موزون و متقارن است.
 
۲) تنها در معماری مطرح است و به معنای مد زودگذر و پراهمیت
 
۳) با سبک کلاسیک و نیز آرت دکو از جنبههای پیوند و نزدیکی دارد.
 
۴) جنبی است که پیگیر برتری احساس بر عقل است و تفکرش در شعر، نقاشی و معماری حضور دارد.
 
۵- کدامیک از دو سبک معماری و هنری زیر، تضاد بیشتری نسبت به هم دارند؟
 
۱) دیکانستراکتیویسم – های تک ۲) نئوکلاسیسم – رمانتیسم
 
۳) فوتوریسم – اکسپرسیونیسم ۴) مدرنیسم – پست مدرنیسم
 
۶- توجه به مباحث فرهنگی بومی
 
Naturalism ناتورالیسم (۲ Romanticism رمانتیسم (۱
 
Scientific Positivism علمی پوزیتیوسیم (۴ Modernism مدرنیسم (۳
 
۷- اپرای گارنیه پاریس در کدام سبک ساخته شده است؟
 
۱) اکلکتیک ۲) کلاسیک ۳) باروک ۴) نئوباروک
 
پاسخنامه
 
۱- گزینهی «۴» صحیح است.
 
پاسخ تشریحی: نئوکلاسیسیزم:
 
مباحث نئوکلاسیسیزم بر تفکر و نظریات مطرحشده در روم و یونان باستان استناد میکرد. تحسین از گذشتگان، قـدرت
 
انشا و تحقیق در طبیعت و ظواهر، علاقه به مقیاس درست و دقیق و ظرافت در تجزیه و تحلیل اخلاقی و روحی، از دیگـر
 
ویژگیهای این مکتب میباشد.
 
در اوایل قرن ۱۹ میلادی، در انگلستان مرکز فرهنگهای یونانی وجود داشت که بهوسیله رابرت اسمیرک، ویلیام اینـوود،
 
ویلیام ویلکینز و … تشکیل شده بود. رهبر یونانیهای عضو احزاب مرکزی، رابرت اسمیرک بود که تأثیر و نفوذ سبک ادبی
 
او در موزه بریتانیا در لندن از سال ۱۸۲۴ تا ۱۸۴۷ میلادی آشکار شد.
 
هسته ساختمان امروز توسط معماری سر رابرت در سال ۱۸۲۳ طراحی شده است. این ساختمان در سال ۱۸۵۲ تکمیـل
 
شد. این ساختمان شامل گالری برای مجسمهسازی کلاسیک و آثار باستانی آشوری و بـهعنـوان خوابگـاه بـرای کارکنـان
 
طراحی شده است. ویژگیهای یونانی در ساختمان عبارتند از ستونها و سنگ فرش در ورودی جنوبی است.
 
منبع: بانی مسعود، امیر، تاریخ معماری غرب، نشر خاک، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۲۴۳
 
۲- گزینه ی «۲» صحیح است.
 
پاسخ تشریحی: محله های اشرافی بعد از انقلاب صنعتی
 
اهمیت اجتماعی طبقات متوسط بالا برای نخستین بار پس از قرون وسطی با ساختن سبزه میدانهای لندن و خانههـای
 
اطراف آن در اوایل قرن نوزدهم در سیمای این شهر به ظهور رسید. بدین ترتیب طبقات متوسط برای اولـین بـار سـبکی
 
برای منازل مسکونی بهوجود آوردند که نشاندهنده اطمینان آنان به شخصیت اجتماعی خود بود.
 
منبع: گیدیئن، زیگفرید، فضا زمان معماری، ترجمهی منوچهر مزینی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، تهـرن ۱۳۵۰،
 
ص ۵۶۳
 
۳- گزینه ی «۲» صحیح است.
 
پاسخ تشریحی:
 
جان راسکین منتقد و نظریهپرداز اجتماعی بود که نوشتههایش به سمت هنر گرایش پیدا کرد (بـهصـورت مسـتقیم و یـا
 
غیرمستقیم به هنر و معماری توجه پیدا کرد و سعی داشت بین اخلاق و معماری آشتی برقرار کند.) وی اعتقاد داشت که«۳۴» تاریخ معماری معاصر غرب
 
باید همهی خصلتهای خوب در یک راه قابل مشاهده باشند. در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هوایی، آشکار شوند و
 
معماری باید بر ویژگیهای گوناگون طبیعت بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحتالوهیـت روشـن و درخشـان، دلالـت
 
کند.
 
۴- گزینه ی «۴» صحیح است.
 
۵- گزینه ی «۲» صحیح است
 
۶- گزینه ی «۱» صحیح است.
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:حرکت بهسوی مدرنیته……………………………………………………………………………………….۱۲
 
۱۳……………………………………………………………………………………………………………..رنسانس .۱ -۱
 
۱۳…………………………………………………………………………………………………………. پیرایی دین .۲ -۱
 
۱۳……………………………………………………………………………………………………………علممداری .۳ -۱
 
۱۴……………………………………………………………………………………………………… روشنگری عصر .۴ -۱
 
۵ -۱٫ انقلاب کبیر فرانسه ………………………………………………………………………………………………….۱۵
 
۱۵……………………………………………………………………………………………………….صنعتی انقلاب .۶ -۱
 
۱۶ ………………………………………………………………………………………مدرن ساختمانهای اولین .۲ – ۶ -۱
 
نمایشگاه بینالمللی پاریس:…………………………………………………………………………………………………۱۸
 
۷ -۱٫ میراث رنسانس، کلاسیکگرایی: ……………………………………………………………………………………..۲۱
 
کلاسیکگرایی در انگلستان ………………………………………………………………………………………………..۲۱
 
۲۴…………………………………………………………………………………………………………….رمانتیسم .۸ -۱
 
۲۴…………………………………………………………………………………………………….احیاگر سبکهای .۹ -۱
 
۱۰ -۱٫ شهرسازی قرن نوزدهم …………………………………………………………………………………………….۲۷
 
سبزه میدانهای لندن………………………………………………………………………………………………………۲۹
 
مروری بر عکسالعمل اندیشمندان در برابر معماری مدرن ………………………………………………………………….۳۰
 
پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………………۳۳
 
فصل دوم:معماری مدرن اولیه (خردگرایی متقدم)…………………………………………………………………….۳


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود,پی دی اف جزوه تاریخ معماری معاصر غرب,pdf , , ,جزوه تاریخ معماری معاصر غرب , ,رنسانس .۱ -۱ , ,به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است. از نظر اندیشـمندان رنسـانس، عصـر طلایـی رومتمـام , ,شده و جای آن را دوران تاریک قرون وسطا گرفته و حال زمان روشنایی مجدد و تدید حیات مج,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی معماری از آغاز,pdf
دانلود بررسی نقش و جایگاه دانش ادراکی سازه در معماری معاصر غرب,pdf
دانلود بررسی نیم نگاهی به معماری معاصر ایران,pdf
دانلود بررسی نیمه پنهان طراحی مدرن,pdf
بررسی نظریه های معروف متفکران درباره ی هنر در فلسفه ی غربی
بررسی سبک خراسانی در معماری ایرانی
پاورپوینت بررسی معماری دوران قاجار و پهلوی
پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام
پاورپوینت مبانی نظری تاریخ نگاری انتقادی معماری معاصر ایران
پاورپوینت بررسی ورودی خانه های قاجاری از جنبه تناسبات و حس محرمیت
دانلود معماری انسان های اولیه،پاورپوینت
دانلود , معماری صدر مسیحیت -پاورپوینت
دانلود , رایگان معماری بین النهرین -پاورپوینت
پاورپوینت معماری تمدن‌های اژه‌ای
پاورپوینت پیشینه معماری ایران در دوره صفوی
پاورپوینت پیشینه آکوستیک در معماری
دانلود , معماری بین النهرین -پاورپوینت
دانلود تمدن دریای اژه,پاورپوینت
دانلود معماری بین النهرین,پاورپوینت
دانلود مدرنیزه و معماری معاصر ایران/فرمت word


  • ۹۷/۰۷/۲۷
  • safaii safaii

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی